Rename 命令: 

 //
描述: 
 

  重命名文件或目录。

 //
语法:

  rename
[<Drive>:][<Path>]<FileName1>
<FileName2>

 //
参数:

  

 //
说明:

  –>
指定要重命名的文件或文件集的位置和名称。文件名可以包含通配符(*和?)。

  –> 重命名文件时,不能指定新驱动器或路径。 

  –> 文件名必须是唯一的文件名。 

 //
实例:  

 
 永利网址 1

  永利网址 2

 

Author

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注